Logo - zlewozmywaki granitowe - PPUH ANFRA BIS

Polityka prywatności

Polityka Prywatności PPUH ANFRA BIS

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa Danych Osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest PPUH ANFRA BIS Lidia Frajs z siedzibą przy ul. Piaskowej 9, Bielsko 64-400 Międzychód, NIP 5951405495, REGON 302131292) (dalej: „Administrator”)
 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora, a także o przysługujących Państwu uprawnień, proszę skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail anfra@cil.pl lub pisemnie na adres siedziby podany powyżej.
 3. Administrator przetwarza Państwa Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz ewentualnie na podstawie udzielonej zgody.
 4. Stosując zasadę minimalizacji danych, przetwarzamy tylko takie dane, które są niezbędne w celu jakim je zbieramy.

  Zakres Państwa Danych Osobowych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania lub doręczenia zamówionego towaru, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, w przypadku firm – dodatkowo nazwa firmy i NIP.
 5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży i realizacji zamówienia.
 6. Państwa Dane Osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne w celu/celach związanych z działalnością Administratora, w tym:
  1. realizacji zamówień, w tym obsługi reklamacji z tytułu rękojmi i gwarancji
  2. korespondencji mailowej (zapytania ofertowe, konsultacje techniczne, reklamacje, itp.)
  3. korespondencji tradycyjnej (papierowej)
  4. spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. ustawa o rachunkowości)
  5. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez bas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności
 7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji:
  1. powierzania danych podmiotom wykonawczym związanym bezpośrednio z realizacją umowy (firma kurierska, firma świadcząca usługi pocztowe);
  2. powierzanie danych podmiotom związanym z naszą działalnością (biuro księgowe, radca prawny lub adwokat, firma prowadząca archiwizację danych, firmy obsługujące systemy telefoniczne i świadczące usługi IT na rzecz Administratora);
  3. udostępniania podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania);
 8. Nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych do państw trzecich.
 9. Państwa Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.6, a po tym czasie przez okres i w zakresie wskazanym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi owiązującymi przepisami.